x
02 260 0422

มาตรการกระตุ้นของรัฐบาล COVID-19 – JobKeeper Update

สรุปจาก Jobkeeper

การจ่ายเงิน JobKeeper เป็นโครงการชั่วคราวที่เปิดให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Coronavirus ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจครอบคลุมค่าใช้จ่ายของค่าจ้างพนักงานเพื่อให้พนักงานจำนวนมากสามารถรักษางานและสร้างรายได้ต่อไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับเงิน JobKeeper Payment รัฐบาลจะให้เงิน 1,500 ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์ต่อพนักงานหนึ่งคนนานถึง 6 เดือน

คุณสมบัติของนายจ้าง

นายจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนหาก:

 • ธุรกิจของพวกเขามีมูลค่าการซื้อขายน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าการซื้อขายลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อย่างน้อยหนึ่งเดือน)
 • นายจ้างต้องมีความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับพนักงานที่มีสิทธิ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2020 และยืนยันว่าพนักงานที่มีสิทธิ์แต่ละคนกำลังทำงานอยู่เพื่อรับเงิน JobKeeper
 • หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร (รวมถึงองค์กรการกุศล) และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ (ธุรกิจที่ไม่มีพนักงาน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามการทดสอบการลาออกของธุรกิจจะมีสิทธิ์สมัครรับเงิน JobKeeper
 • นายจ้างต้องเลือกเข้าร่วมในโครงการ คุณจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ATO) และให้ข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของพวกเขาตกต่ำ นอกจากนี้ นายจ้างต้องรายงานจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์จ้างงานโดยองค์กรเป็นรายเดือน

คุณสมบัติของพนักงาน

 • อยู่ระหว่างจ้างงานโดยนายจ้างที่มีสิทธิ์ (รวมถึงผู้ที่หยุดทำงานหรือได้รับการว่าจ้างใหม่)
 • ได้รับการว่าจ้างจากนายจ้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นงานเต็มเวลา พาร์ทไทม์ หรือแบบระยะยาว (เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นเวลานานกว่า 12 เดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2020 - รวมผู้ฝึกงาน)
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
 • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย, ผู้ถือวีซ่าถาวร, ผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษที่ได้รับการคุ้มครอง, ผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษที่ไม่มีการป้องกันซึ่งพำนักอยู่ในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป หรือผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษ (ซับคลาส 444)
 • ไม่ได้รับเงินJobKeeperจากนายจ้างรายอื่น
 • พนักงานในสถานการณ์ต่อไปนี้จะมีภาระผูกพันเพิ่มเติม:
 • พนักงานที่มีนายจ้างหลายคนต้องแจ้งนายจ้างว่าเป็นนายจ้างหลักของตน
 • พนักงานที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียต้องแจ้งให้นายจ้างทราบถึงสถานะวีซ่าของตน เพื่อให้นายจ้างตรวจสอบว่าตนเป็นลูกจ้างที่มีสิทธิ์หรือไม่
 • พนักงานที่กำลังได้รับเงินสนับสนุนรายได้ต้องแจ้งให้ Services Australia ทราบถึงรายได้ใหม่ของตน

ขั้นตอนการสมัคร

ธุรกิจที่มีพนักงาน

 • ในขั้นต้น นายจ้างสามารถลงทะเบียนความสนใจในการสมัครขอรับเงิน JobKeeper ได้ทาง ato.gov.au ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2020
 • จากนั้นนายจ้างที่มีสิทธิ์จะสามารถสมัครโครงการในใบสมัครออนไลน์ได้ นายจ้างจะได้รับเงินครั้งแรกจาก ATO ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
 • นายจ้างที่มีสิทธิ์จะต้องระบุพนักงานที่มีสิทธิ์สำหรับ JobKeeper Payments และต้องให้ข้อมูลอัปเดตรายเดือนกับ ATO
 • นายจ้างที่เข้าร่วมจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี
 • จะขึ้นอยู่กับนายจ้างหากต้องการจ่ายเงินบำนาญสำหรับค่าจ้างเพิ่มเติมใดๆ ที่จ่ายเนื่องจากค่า จ้าง JobKeeper
 • หากคุณจ้างพนักงานใหม่ที่ถูกปลดหรือเลิกจ้าง และพวกเขายังคงได้รับการว่าจ้างหลังจากระยะเวลาการสนับสนุนที่กฎหมายกำหนดไว้หกเดือน กฎขั้นต่ำของ FairWork (หรือข้อตกลง/สัญญาในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ของคุณ) จะมีผลบังคับใช้กับการจ้างงานที่กำลังดำเนินอยู่

ธุรกิจที่ไม่มีพนักงาน

 • ธุรกิจที่ไม่มีพนักงาน เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนความสนใจในการสมัคร JobKeeper Payment ผ่าน ato.gov.au ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2020
 • ธุรกิจที่ไม่มีพนักงานจะต้องจัดเตรียม ABN สำหรับธุรกิจของตน เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการชำระเงิน และระบุหมายเลขไฟล์ภาษีของบุคคลนั้น และจัดทำคำประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจล่าสุด
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะต้องให้ข้อมูลอัปเดตรายเดือนกับ ATO เพื่อประกาศสิทธิ์ในการชำระเงินต่อไป
 • การชำระเงินจะดำเนินการเป็นรายเดือนไปยังบัญชีธนาคารของบุคคล

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • นายจ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์ต่อพนักงานที่มีสิทธิ์
 • พนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี และนายจ้างสามารถเติมเงินได้
 • ในกรณีที่นายจ้างเข้าร่วมโครงการ ลูกจ้างจะได้รับเงินดังนี้:
 • หากลูกจ้างได้รับรายได้ 1,500 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี พนักงานจะยังคงได้รับรายได้ประจำตามการจัดเตรียมสถานที่ทำงานที่มีอยู่ การจ่ายเงิน JobKeeper จะช่วยให้นายจ้างของพวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยการอุดหนุนรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกจ้างของพวกเขา
 • หากโดยปกติแล้วลูกจ้างได้รับรายได้น้อยกว่า 1,500 ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์ก่อนหักภาษี นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี
 • หากลูกจ้างถูกเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี
 • หากลูกจ้างได้รับการว่าจ้างในวันที่ 1 มีนาคม 2020 ต่อมาได้เลิกจ้างงานกับนายจ้างของตน และจากนั้นได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างที่มีสิทธิ์คนเดิมอีกครั้ง ลูกจ้างจะได้รับอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี

จะขึ้นอยู่กับนายจ้างหากต้องการจ่ายเงินบำนาญสำหรับค่าจ้างเพิ่มเติมใดๆ ที่จ่ายเนื่องจากค่าจ้าง JobKeeper ATO จะจ่ายเงินให้กับนายจ้างเป็นรายเดือนที่ค้างชำระ


Related Posts

เทรนด์ SEO อันดับต้นๆ ในปี 2022

SEO (Search Engine Optimisation) เป็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และธุรกิจต่างๆ จะต้องอัปเดตด...

Read More 91

การเปิดอุตสาหกรรมการบริการอีกครั้ง

มันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วที่จะก้าวทันถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของการตลาดออนไลน์เพื่อที่จะให...

Read More 102

SEO or SEM สิ่งไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ Startups?

เมื่อเข้าสู่การตลาดออนไลน์โดยใช้กลยุทธ์สำหรับStartupsเพื่อสร้างเว็บใหม่นั้นมีตั้งแต่ SEO การปรับแ...

Read More 101

Get In Touch

Please enter a valid email.02 260 0422 @moveaheadmedia ส่งข้อความหาเรา
x

ส่งข้อความหาเรา

Please enter a valid email.