x
02 260 0424

มาตรการกระตุ้นของรัฐบาล COVID-19 – JobKeeper Update

สรุปจาก Jobkeeper

การจ่ายเงิน JobKeeper เป็นโครงการชั่วคราวที่เปิดให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Coronavirus ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจครอบคลุมค่าใช้จ่ายของค่าจ้างพนักงานเพื่อให้พนักงานจำนวนมากสามารถรักษางานและสร้างรายได้ต่อไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับเงิน JobKeeper Payment รัฐบาลจะให้เงิน 1,500 ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์ต่อพนักงานหนึ่งคนนานถึง 6 เดือน

คุณสมบัติของนายจ้าง

นายจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนหาก:

 • ธุรกิจของพวกเขามีมูลค่าการซื้อขายน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าการซื้อขายลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อย่างน้อยหนึ่งเดือน)
 • นายจ้างต้องมีความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับพนักงานที่มีสิทธิ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2020 และยืนยันว่าพนักงานที่มีสิทธิ์แต่ละคนกำลังทำงานอยู่เพื่อรับเงิน JobKeeper
 • หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร (รวมถึงองค์กรการกุศล) และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ (ธุรกิจที่ไม่มีพนักงาน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามการทดสอบการลาออกของธุรกิจจะมีสิทธิ์สมัครรับเงิน JobKeeper
 • นายจ้างต้องเลือกเข้าร่วมในโครงการ คุณจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ATO) และให้ข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของพวกเขาตกต่ำ นอกจากนี้ นายจ้างต้องรายงานจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์จ้างงานโดยองค์กรเป็นรายเดือน

คุณสมบัติของพนักงาน

 • อยู่ระหว่างจ้างงานโดยนายจ้างที่มีสิทธิ์ (รวมถึงผู้ที่หยุดทำงานหรือได้รับการว่าจ้างใหม่)
 • ได้รับการว่าจ้างจากนายจ้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • เป็นงานเต็มเวลา พาร์ทไทม์ หรือแบบระยะยาว (เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นเวลานานกว่า 12 เดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2020 – รวมผู้ฝึกงาน)
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
 • เป็นพลเมืองออสเตรเลีย, ผู้ถือวีซ่าถาวร, ผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษที่ได้รับการคุ้มครอง, ผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษที่ไม่มีการป้องกันซึ่งพำนักอยู่ในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป หรือผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษ (ซับคลาส 444)
 • ไม่ได้รับเงินJobKeeperจากนายจ้างรายอื่น
 • พนักงานในสถานการณ์ต่อไปนี้จะมีภาระผูกพันเพิ่มเติม:
 • พนักงานที่มีนายจ้างหลายคนต้องแจ้งนายจ้างว่าเป็นนายจ้างหลักของตน
 • พนักงานที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียต้องแจ้งให้นายจ้างทราบถึงสถานะวีซ่าของตน เพื่อให้นายจ้างตรวจสอบว่าตนเป็นลูกจ้างที่มีสิทธิ์หรือไม่
 • พนักงานที่กำลังได้รับเงินสนับสนุนรายได้ต้องแจ้งให้ Services Australia ทราบถึงรายได้ใหม่ของตน

ขั้นตอนการสมัคร

ธุรกิจที่มีพนักงาน

 • ในขั้นต้น นายจ้างสามารถลงทะเบียนความสนใจในการสมัครขอรับเงิน JobKeeper ได้ทาง ato.gov.au ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2020
 • จากนั้นนายจ้างที่มีสิทธิ์จะสามารถสมัครโครงการในใบสมัครออนไลน์ได้ นายจ้างจะได้รับเงินครั้งแรกจาก ATO ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม
 • นายจ้างที่มีสิทธิ์จะต้องระบุพนักงานที่มีสิทธิ์สำหรับ JobKeeper Payments และต้องให้ข้อมูลอัปเดตรายเดือนกับ ATO
 • นายจ้างที่เข้าร่วมจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี
 • จะขึ้นอยู่กับนายจ้างหากต้องการจ่ายเงินบำนาญสำหรับค่าจ้างเพิ่มเติมใดๆ ที่จ่ายเนื่องจากค่า จ้าง JobKeeper
 • หากคุณจ้างพนักงานใหม่ที่ถูกปลดหรือเลิกจ้าง และพวกเขายังคงได้รับการว่าจ้างหลังจากระยะเวลาการสนับสนุนที่กฎหมายกำหนดไว้หกเดือน กฎขั้นต่ำของ FairWork (หรือข้อตกลง/สัญญาในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ของคุณ) จะมีผลบังคับใช้กับการจ้างงานที่กำลังดำเนินอยู่

ธุรกิจที่ไม่มีพนักงาน

 • ธุรกิจที่ไม่มีพนักงาน เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถลงทะเบียนความสนใจในการสมัคร JobKeeper Payment ผ่าน ato.gov.au ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2020
 • ธุรกิจที่ไม่มีพนักงานจะต้องจัดเตรียม ABN สำหรับธุรกิจของตน เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการชำระเงิน และระบุหมายเลขไฟล์ภาษีของบุคคลนั้น และจัดทำคำประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจล่าสุด
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะต้องให้ข้อมูลอัปเดตรายเดือนกับ ATO เพื่อประกาศสิทธิ์ในการชำระเงินต่อไป
 • การชำระเงินจะดำเนินการเป็นรายเดือนไปยังบัญชีธนาคารของบุคคล

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • นายจ้างที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์ต่อพนักงานที่มีสิทธิ์
 • พนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี และนายจ้างสามารถเติมเงินได้
 • ในกรณีที่นายจ้างเข้าร่วมโครงการ ลูกจ้างจะได้รับเงินดังนี้:
 • หากลูกจ้างได้รับรายได้ 1,500 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี พนักงานจะยังคงได้รับรายได้ประจำตามการจัดเตรียมสถานที่ทำงานที่มีอยู่ การจ่ายเงิน JobKeeper จะช่วยให้นายจ้างของพวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยการอุดหนุนรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกจ้างของพวกเขา
 • หากโดยปกติแล้วลูกจ้างได้รับรายได้น้อยกว่า 1,500 ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์ก่อนหักภาษี นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี
 • หากลูกจ้างถูกเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี
 • หากลูกจ้างได้รับการว่าจ้างในวันที่ 1 มีนาคม 2020 ต่อมาได้เลิกจ้างงานกับนายจ้างของตน และจากนั้นได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างที่มีสิทธิ์คนเดิมอีกครั้ง ลูกจ้างจะได้รับอย่างน้อย 1,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี

จะขึ้นอยู่กับนายจ้างหากต้องการจ่ายเงินบำนาญสำหรับค่าจ้างเพิ่มเติมใดๆ ที่จ่ายเนื่องจากค่าจ้าง JobKeeper ATO จะจ่ายเงินให้กับนายจ้างเป็นรายเดือนที่ค้างชำระ


Related Posts

ข่าวสารการตลาดดิจิทัล ประจำสัปดาห์ที่ 15 ปี 2024
ข่าวสารการตลาดดิจิทัล ประจำสัปดาห์ที่ 15 ปี 2024

Contents1 การอัปเดทข้อมูลเชิงลึกของการกำหนดกลุ่มเป้าหมา ...read mo...

Read More 48

ข่าวสารการตลาดดิจิทัล ประจำสัปดาห์ที่ 14
ข่าวสารการตลาดดิจิทัล ประจำสัปดาห์ที่ 14

Contents1 แนะนำ INP: เมทริกซ์ใน Core Web Vitals ของ Goo ...read mo...

Read More 75

ฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งความสำเร็จ MAM บริษัท digital marketing ชั้นนำ
ฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งความสำเร็จ MAM บริษัท digital marketing ชั้นนำ

Contents1 จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ: การเดินทาง 13 ปีของ MAM ...read mo...

Read More 194

Get In Touch

02 260 0424 @moveaheadmedia Send us a Message
x

ส่งข้อความหาเรา